พีซีทีบี


เกี่ยวกับประกันภัย
 
 

เป้าหมายหลักของบริษัท  คือการสรรหาและจัดสรรกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความ
คุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกัน พร้อมทั้งมีอัตราเบี้ยประกันภัย
อันเหมาะสม ทั้งนี้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท
 จึงทำให้
ภาระหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผลได้โดยรวดเร็ว

บริษัท พีซีทีบี จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าตรงและต่อประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และ บริษัทพีซีทีแอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิต โดยบริษัททั้ง 2 ได้รับใบอนุญาต จากกรมการประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ 19/2540 จากประสบการณ์ของการดำเนินธุรกิจประกันภัยมาเป็นเวลาเกือบ 20ปี สามารถยืนยัน
ได้ว่าบริษัททั้งสองมีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาทุกรูปแบบในด้านประกันภัย
และบริษัท ยังทราบถึงขีดความสามารถของคู่ค้าบริษัทประกันภัยมากกว่า 20 บริษัท
ในการเสนอความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย ที่จะสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้เอาประกันภัยแต่ละท่าน 

ดังเห็นได้จากการประกันภัยโครงการใหญ่ๆ ที่บริษัทมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา เช่น

โครงการประกันสุขภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
โครงการประกันภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการประกันภัย พ.ร.บ. ที่กรมการขนส่ง
โครงการประกันภัย กลุ่มรถ อีซูซุ
การประกันภัย โครงการรับจำนำยางพารา
การประกันภัย โครงการรับจำนำข้าว
 
อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยให้กับองค์ดังกรต่อไปนี้.
   
รัฐสภา
กรมการขนส่งทางบก
องค์การสวนยาง
องค์การคลังสินค้า
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.)
สมาคมโรงสีข้าวไทย

การพัฒนาของบริษัทมีอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทำให้บริษัทสามารถขยายงานธุรกิจประกันภัยไปยัง ประเทศลาว ภายใต้ชื่อ

   "PCT ASIA Insurance Company Limited." 

ทั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า

"บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านประกันภัยอย่างแท้จริง"