เกี่ยวกับประกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาให้ความรู้ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

       วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัท พีซีทีบี จำกัด ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
ประกันความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้แก่บุคคลากรที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4