เกี่ยวกับประกันภัย
 

สัมมนาให้ความรู้ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชิพแพทย์

       วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัท พีซีทีบี จำกัด ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
ประกันความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้แก่บุคคลากรที่ โรงพยาบาล เปาโล นวมินทร์