เกี่ยวกับประกันภัย
 

1. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)
- ดูแลบัญชีลูกหนี้
- ออกใบแจ้งหนี้และใบเก็บเช็คลูกค้า, ติดตามใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เตรียมและจ่ายเช็คให้บริษัทประกันภัย
- ดูแลเงินสดย่อย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
- มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานธุรการทั่วไป, รับโทรศัพท์, คีย์ข้อมูล, ประสานงานกับลูกค้า,
  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำเสนอและจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ
- จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
- ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ของบริษัท
จำนวน: 1ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
- มีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ส่งใบสมัครงานที่ คุณอภิชชุดา
อีเมล : apitchuda@pctb.co.th   
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00น.
โทรศัพท์ 02-381 8338 ต่อ 222