เกี่ยวกับประกันภัย
 
 

จากประสบการณ์ของการดำเนินธุรกิจการประกันภัยมานานเป็นเวลากว่า20ปี
ทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญในการสรรหาความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาต่อรองเรื่องดังกล่าวกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ในประเภทของประกันภัยดังต่อไปนี้.

1. การประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และ โรงงาน
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง - ตัวเรือ และ สินค้า
3. การประกันภัยรถยนต์
  พ.ร.บ.และภาคสมัครใจ - รถเก๋ง
  รถกระบะบรรทุก
  รถกระบะโดยสาร
  รถตู้โดยสาร
  รถโดยสารขนาดใหญ่
  รถกระบะส่วนบุคคล
  รถบรรทุกทุกชนิด
4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น
   
การประกันภัยอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง สำหรับบุคคลและกลุ่ม การประกันภัยอุบัติเหตุ
  การเดินทาง และการประกันภัยสุขภาพ
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินภายในตัวอาคาร การประกันภัยสำหรับเงิน
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด และการประกันภัยการสูญเสียรายได้จากธุรกิจ
  หยุดชะงัก
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม
การประกันภัยสัญญารับเหมาต่างๆ
การประกันภัยหม้อน้ำและเครื่องจักร
การประกันภัยกอล์ฟ
การประกันภัยความซื่อสัตย์
การประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์
การประกันภัยเงินทดแทนคนงาน
การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

5.  การประกันชิวิต